Tätortsnära natur och deltagande planering

Den tätortsnära naturen har en nyckelroll när det gäller möjligheten att vistas i naturen, motionera, utöva någon sport eller söka stillhet. Skogen är en viktig del av den tätortsnära naturen och en av våra viktigaste friluftsmiljöer. Skogens upplevelsevärden kan också ligga till grund för lokal och regional utveckling genom turism och andra näringar.

Skogsbruk och annat nyttjande påverkar den tätortsnära naturen och hur vi upplever den. Hänsyn till sådana värden tas i olika utsträckning, men det kan råda delade meningar om vad som är dess värden och hur hänsyn bör tas. Detta blir speciellt påtagligt i miljöer som används av många människor och föreningar, alla med sina önskemål på områdets tillgänglighet och utveckling. Brukarinflytande genom deltagande planering kan vara ett sätt att lyfta in tätortsnära natur i kommunens planinstrument.

Ett exempel på det är ett tätortsnära naturområde, Mölleröds Kungsgård, där markägaren HIBAB, Hässleholm kommun och Helgeå MF arbetar tillsammans för att få erfarenhet av deltagande planering.

Läs mer...

Mål

  • Förvaltningsutveckling av tätortsnära natur i samverkan med berörda intressenter såsom markägare, lokala föreningar och allmänheten.
  • Arbetssättet och området agerar som en förebild för lyckad samplanering och kan ge uppslag till andra hur man utvecklar, marknadsför tätortsnära natur och dess olika upplevelsevärden för allmänheten och turism.

Åtgärder

  • Inventera lokala och regionala intressenter för det fortsatta arbetet.
  • Tillsammans med intressenter ta fram hur samverkan kring en plan bör ske.
  • Påbörja processen med att tillsammans med intressenter ta fram en integrerad plan för området.

Resultat

  • Lokala och regionala intressenter har utvecklat sin samverkan.
  • Ökad kunskap om i vilken utsträckning intressenter samverkar vid förvaltning av tätortsnära natur i regionen.
  • Arbetssättet och planen som integrerar de olika intressenternas anspråk har applicerats på andra platser med tätortsnära natur.
  • I en mångbruksplan framgår avvägningar och förslag på hur Mölleröd och liknande områden kan skötas/utvecklas långsiktigt på ett hållbart sätt.
  • Arbetet medför också att fler (kommunens innevånare och turister) har hittat Mölleröds naturområde och får del av platsens natur-, kultur- och friluftsvärden

tätortsnära naturen