Strömmande vatten

Strömmande vatten har många värden och ofta är det konkurrens om denna naturresurs. Vattenkraften är ett av de renaste energislag vi har, men med stor fysisk påverkan på strömmande vatten. I HMF har vi haft diskussioner kring anpassningar av vattenkraftens energiproduktion i relation till vattendirektivet och miljömålet levande vatten. Det har gällt om det överhuvudtaget är möjligt att höja Helgeås status vad gäller habitat och mångfald som är kopplat till strömmande vatten. Strömmande vatten i hög grad är en aktuell samhällsfråga samt ett centralt ämne för Helgeå Model Forests partnerskap. Helgeå har med sina biflöden en potential att utvecklas för turism- och landsbygdsutveckling genom att erbjuda tjänster kopplat till friluftsliv, historiska besöksmål och sportfiske. Områdets biologiska, ekonomiska och sociala värden representerar också många olika intressenter.

Läs mer...

Mål

Helgeå har med sina biflöden en potential att utvecklas för turism- och landsbygdsutveckling genom att erbjuda tjänster kopplat till friluftsliv, historiska besöksmål och sportfiske.

Åtgärder

  • Identifiera konkreta projekt för restaurering av vattenhabitat i strömmande vatten.
  • Verka för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning.
  • Skaffa och förmedla kunskap om vad nya politiska planeringsförutsättningar och ny lagstiftning kan medföra för vattensystemets fysiska karaktär utifrån ett biologiskt, socialt eller ekonomiskt perspektiv.
  • Identifiera konkreta projekt som skyddar strömmande vatten från negativ påverkan (lövkantzoner, våtmarker, våtslåttermark).
  • Informera och utbilda markägare, politiker och tjänstemän.

Resultat

  • Att vi har en ökad kunskap om befintligt nyttjande och värden i relation till de förändringar vi önskar se.
  • Olika intressenter och sakkunniga möts regelbundet och arbetar tillsammans kring vattenfrågor såsom biologisk mångfald, sportfiske, och turism samt vattenkraftens påverkan på flödesregim och vattenkvalité.
  • Vad som kan öka tillgängligheten och hur den lokala besöksnäringen kan stödjas i Helgeåns avrinningsområde har identifierats.
  • Olika aktörer samverkar för att erbjuda upplevelser baserat på landskapets värden.

Strömmande vatten 1

 

 

 

 

Strömmande vatten 2