Projekt

Pågående
Brunifieringens konsekvenser, orsaker och åtgärder

Det brunare vattnet har sedan drygt 10 år lyft av bland annat Möckelns FVO och Vattenriket. HMF genomförde i juni 2015 workshop utanför Älmhult. Det följdes upp under 2016-2017 genom möten med Lunds Universitet och andra intressenter. Hösten 2017 gick vi in med en ansökan om medel till Region Skånes miljövårdsfond vilket beviljades. Projektet syftar till ökad kunskap kring brunifieringens konsekvenser och orsaker för att söka lämpliga motåtgärder. Det långsiktiga målet är att ta fram en verktygslåda med åtgärder för att motverka den ökade brunifieringen. De kortsiktiga målen är att kommunicera den kunskap som projektet tar fram med bland annat en review artikel i Ambio, populärvetenskaplig text och konferens. Konferensen baseras på en kombination av resultatet av det vetenskapliga arbetet och olika lokala initiativ kring brunifieringen, men även dess koppling till den marina miljön.

Under 2018 har vi genomfört första delan av projektet med ett kombinerat seminarium och skrivarverkstad på SEI i Stockholm. Seminariet resulterade i en rad intressanta och relevanta inspel som vi tog med oss in i skrivarverkstaden. En struktur och en arbetsfördelning för en vetenskaplig syntesartikel kom på plats. Artikeln kommer att byggas kring tre delar. 1) Vilka konsekvenser brunifiering har för ekosystemtjänster, 2) vilka de bakomliggande faktorerna är och i vilken mån man kan vikta betydelsen av dessa, och 3) vilka åtgärder som skulle kunna vara effektiva. Den vetenskapliga artikeln är publicerad och finns här https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01227-5

Utöver denna artikel kommer det att produceras en populärvetenskaplig text och det har hållits en konferens på Vattenriket i Kristianstad 13 februari 2019. Den är dokumenterad och finns på vår Youtube kanal.

Avslutade

2017 Kartläggning av ädellövskog i Helgeåns avrinningsområde: skyddsvärda områden idag och i framtiden. Ett examensarbete på magisternivå vid Kristianstad högskola utfört av Maria Thyr.

2016 VattenAtlas för Helge å avrinningsområde.Projekt för att ttvidga VattenAtlas, som är en öppen webbaserad karttjänst till att omfatta Helgeåns avrinningsområde. Genomfört av Marie Wiegren under våren som praktik inom sin utbildning till naturgeograf vid Lunds Universitet. En stor del av arbetet var att förankra detta hos kommunerna i avrinningsområdet. Sammanfattningsvis så fanns det ett klart intresse från varje av de 11 besökta kommunerna. Samtliga har tyckt att syftet med VattenAtlas är relevant, att den fyller en funktion och att den har potential att utvecklas till ett verktyg som kan användas av kommun, vattenråd och allmänhet. De flesta har varit av åsikten att den är mest relevant när det kommer till samverkan mellan andra. Finns en rapport men vi hittade inga medel för att fortsätta arbetet.

2015 En jämförande studie av Vattenfärgen i Olingeån och Nättingebäcken.