Landskapets framtida trädslag

 

En av de stora förändringarna som skett i landskapet de senaste 150 åren är minskningen av trädbärande och öppna gräsmarker samt arealen lövskog. Allt detta beror på hur vårt nyttjande av landskapet förändrats. För 150 år sedan var landskapet präglat av boskapsskötseln med vidsträckta betesmarker avbrutna av inhägnad ängs- och åkermark. Det har idag övergått i ett skogslandskap dominerat av gran förutom i de sydligare delarna av avrinningsområdet och fullåkersbygden.

En annan men mer sentida förändring är de allt större viltstammarna som påverkar våra trädslags möjlighet till föryngring i landskapet och påverkar vilka trädslag skogsägaren väljer att föryngra sin skogsmark.

Många av landskapets blommande buskar och träd är extra betesbegärliga för klövvilt. De träd som påverkas är rönn, asp, sälg och ek samt i södra Sverige även lind, ask och bok. Speciellt viktiga är de tidig blommande träden. Ett högt vilttryck kan troligen på sikt påverka miljömålen levande skogar och ett rikt odlingslandskap.

Viltstammarnas stora ökning i utbredning och antal är sannolikt ett resultat av det genomslag trakthyggesbruket fått som skogskötselmetod. Det är de unga hyggen som ger foder åt klövviltet. Den ökad utfodring under hela året har säkert också en betydelse för överlevnaden för årsungar och att vildsvinen både blir könsmogna tidigare och ger fler kullar under året.

Läs mer...

Mål

Öka kunskapen om relationen mellan viltspopulations storlek, fodertillgång och skador på skog och lantbruksgrödor.

Åtgärder

  • Kontakta experter inom ämnesområdet samt engagerade markägare.
    Organisera en workshop för att skapa en neutral plattform för kunskaps och erfarenhetsutbyte.
  • Ta fram information och anordna fältexkursioner för diskussioner om viltstammar, produktionsskador och skogslandskapets utveckling.

Resultat

  • En sammanfattning av kunskap som kan omsättas i åtgärder i landskapet.
  • Skapa ett forum för kommunikation och diskussion om målkonflikter mellan jakt, skogsbruk och lantbruk.
  • Skapa en lärande plattform kring viltet och deras påverkan på landskapets flora.

framtiden tradslag