Landsbygdsutveckling

Boende på landsbygden hyser ofta en stark entreprenöranda och har kunskap om landskapets olika värden. Helgeå området är inget undantag, dock ställs man här inför en rad utmaningar precis som på så många andra ställen i landet. En av dessa är urbaniseringen. Det är staden som fortfarande är normen i nationella och regionala utvecklingsplaner, allt är större och därför bättre i städerna.

Vad efterfrågas då från de som lever på landsbygden för att motverka denna obalans? Det kan dels vara hjälp att nå ut med sitt budskap (information om tjänst eller besöksmål), få hjälp med expertkompetens, tampas med tungrodd byråkrati eller ha svårigheter att hitta finansiering för en åtgärd eller projekt som skulle lyfta bygden eller företaget. För att lyckas för en småföretagare är det sociala sammanhanget en annan avgörande faktor. Ett nätverk som är väluppbyggt både horisontellt och vertikalt är en av framgångsfaktorerna om man ska lyckas som småföretagare. Att stödja och möjliggöra dessa nätverk är därför av stor vikt när man arbetar med utveckling av landsbygden.

Läs mer...

Mål

 • Utveckling av landsbygdsturismen i området baserat på landskapets naturresurser och kulturhistoria.
 • Synliggöra forn och kulturlämningar.
 • Fritidsfisket är ett av naven i besöksnäringen och information kring denna samt vad landsbygden har att erbjuda finns tillgänglig för allmänheten att ta del av.
 • Lokala entreprenörer, producenter och besöksnäringen samverkar för att erbjuda spännande och intressanta upplevelse och tjänster under parollen Uppleva, fika och bo.

Åtgärder

 • Utveckla befintliga nätverk och konkret befästa samarbete/samverkan mellan lokala aktörer.
 • Fortlöpande diskussion kring hur man väver ihop olika besöksmål och näringar.
 • Utred vilka åtgärder som framhäver/tillgängliggör de utvalda natur- och kulturmiljöerna.
 • Tillgängliggöra informationen (ex GIS skikt och webbinformation).

Resultat

 • Ett fungerande samarbete kring landsbygdsutveckling har utvecklats för lokala aktörer i de berörda samhällena.
 • Genom samarbetet har man kunnat genomföra en rad av de åtgärder man diskuterat.
 • Arbetssättet kan agera gott exempel och hjälpa andra att starta upp liknande samarbeten.
 • Platserna Delary, Hallaryd och Östra Genastorp har utvecklas som besöksmål.

landsbygdsutveckling