Kunskapande: utveckling, utbyte och användning av kunskap

En av en modellskogens utgångspunkter är att skapa en neutral plattform för möte mellan landskapets olika aktörer. Syftet är bland annat att fungera som en nod i ett nätverk för frågor kring hållbar utveckling. Inom detta ryms den lärandeprocess vilken uppstår vid möten mellan människor med olika perspektiv på landskapet och tillvarons förutsättningar.

En av den internationella modellskogens portalparagrafer lyfter fram vikten av att vara drivande i att förmedla kunskap och implementera nya tekniker, idéer och synsätt samt initiera och stödja forskning. Ett nära samarbete med olika lärosäten är därför en viktig del i en modellskogs verksamhet. Det har till exempel varit en framgångsfaktor för Vilhelmina Model Forest.

Läs mer...

Mål

  • Möjliggöra utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan olika forskningsdiscipliner, projekt och institutioner så väl som mellan akademi och praktik.
  • Utveckla modellskogen till en arena för olika typer av kunskaper och erfarenheter att mötas för informativa, utvecklande och konstruktiva samtal om frågor som berör modellskogens insatsområden och därmed partnerskapets intressen.
  • Modellskogen ska bli en aktör som verkar för att viktig och tillämplig kunskap kommer partnerskapet till del och som stödjer arbetet med att omsätta kunskapen i praktiken.

Resultat

Direktkontakt och konkreta samarbeten sker redan nu och kommer även fortsättningsvis att ske inom ramen för olika forskningsprojekt, studentarbeten och andra typer av kunskapsförmedling.

I HMF:s partnerskapet ingår sedan ett par år flera lärosäten och forskningsinstitutioner med vilka kontakterna ska fortsätta att utvecklas och institutionaliseras. Till dessa hör till exempel samarbeten med Osby naturbruksgymnasium, Kristianstads högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet, varav den först och sistnämnd har representanter i styrelsen.

Nya partnerskap kommer i första hand att etableras med de lärosäten och institutioner som medverkat vid våra idéverkstäder vilka är; Lunds Universitet, Stockholms Resilience Center, Stockholm Environment Institute och Uppsala Universitet. Helgeå MF kommer även att söka etablera partnerskap med Linnéuniversitetet i Växjö och naturbruksgymnasiet i Ryssby.

Helgeå MF har tidigare använt, och avser att fortsätta använda sig av bland annat öppna möten, tematiska idéverkstäder och seminarium, exkursioner i landskapet och fasta demonstrationsytor som medel för kunskapsutbyte och kollaborativt lärande.

kunskap