Insatsområde

Intressenternas motiv till val av insatsområden är i de flesta fall aktuella samhällsfrågor som har betydelse för lokalsamhället. Insatsområdena har förankrats genom en rad tematiska av idéverkstäder under 2015 som arrangerades av lokala intressenter och Helgeå Model Forest med stöd av Partnerskap Alnarp.

Vattenfrågorna är centrala för Helgeå Model Forest. Mycket beroende på att de intressenter som tog initiativ till att bilda en Model Forest såg det som ett sätt att lösa frågor kring vatten som kräver en landskaps ansats. De partner som sedan gått med i arbetet med att etablera HMF är också från sina olika perspektiv engagerade i frågor kring vattnets betydelse för till exempel lokala utveckling och biologisk mångfald.

Det trädbärade landskapets betydelse för biologisk mångfald, rekreation och det lokala näringslivet är ett annat område. Utifrån olika utgångspunkter engagerar detta intressenter för Helge å Model Forest. Det kan vara landsbygds utveckling, tätortsnära natur och att bevara hotade arter. I många fall innebär ett intresse för en aspekt att de andra också gynnas.

Key issues

Key issues