Helge å

Helge å

Skog, vatten och brukande var de ursprungliga ledorden när diskussionerna om en Model Forest i Helgeås avrinningsområde startade. Model Forest är ett kanadensiskt konceptet lanserat till Rio konferensen 1992 och bygger på delaktighet samt att mycket kan lösas genom samverkan mellan landskapets aktörer. Det gäller både problem kopplat till miljö och vårt brukande av landskapet som att utveckla nya värden i landskapet.

Helge å är ett vattendrag som rinner upp i ett antal mindre sjöar, via Möckeln öster om Älmhult i södra Småland, och flyter ut i Hanöbukten på Skånes östkust.

Den totala längden är knappt 200 kilometer och fallhöjden ungefär 160 meter. Avrinningsområdet har en yta av 4 750 km² och årsmedelflödet är cirka 45 m³/s med stora naturliga variationer i vattenföring över året. De åtta vattenkraftverken i ån har en kapacitet på 34 MW och levererar ungefär 128,7 GWh per år (2013). Vattenkemin präglas i stor utsträckning av de tre fjärdedelar av avrinningsområdet som ligger uppströms Torsebro. De moss- och skogsrika markerna där, ofta utdikade, avger ett tämligen surt, humusrikt och näringsfattigt vatten. De höga halterna av humus medför att Helge å ofta är mycket kraftigt brunfärgad, vilket ibland märks till och med ute i Hanöbukten. Vattnets färg har ökat sedan 1970-talets början.

Nedströms Torsebro tillkommer basiskt och näringsrikt vatten från det kalkrika odlingslandskapet. En stor del av den näring som Helge å för ut i Hanöbukten härrör från de sista milen inom Kristianstads kommun. Det tidvis inträngande brackvattnet från Hanöbukten gör nedre Helge å till en blandning av olika vattentyper, ett spännande våtmarksestuarium. Jämfört med övriga vattendrag i kommunen har Helge å sommartid ett ganska varmt vatten, på grund av de stora, grunda sjöarna och det långsammare flödet.

De nedre delarna av Helge å har biologiskt sett mer karaktär av sjö än av å. Fiskfaunan är ovanligt artrik. Den sällsynta fisken malen försvann på 1960-talet på grund av dålig vattenkvalitet. Numera är den tillbaka. Bottenfaunan är sparsam.

 

Barn vid vatten

Foto: David Göransson