Grön infrastruktur för ädellövskogens värden

Eklandskapets längs Helgeå i nordöstra Skåne är upphovet till detta insatsområde. Tanken på att arbeta med detta föddes för många år sedan men har nu fått ny aktualitet. EU har lagt fast mål för en funktionell grön infrastruktur för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detta kommer i Sverige att omsättas i Regionala handlingsplaner, vilket ligger i linje med vår ambition kring ädellövskogens värden med fokus på ek.

Ädla trädslag, framförallt ek, har en alldeles speciell kulturhistoria. Idag får eken ofta stå som symbol för biologisk mångfald genom det stora antal arter som är beroende av eken som livsmiljö.

Ekens utbredning, dess biologiska kvalitéer och utbredning i landskapet utgör en hörnsten när man arbetar med att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i våra trädbärande landskap. Landskapets fragmentering, minskande antal betesdjur vilka håller landskapet öppet, åldersglapp med avseende på jätteekar i förhållande till dess arvtagare samt allt för få ersättare av nuvarande naturvärdesträd är hot mot denna mångfald. Det gäller att binda samman befintliga värdekärnor i de olika värdetrakterna. Men också att länka värdetrakt till värdetrakt för att få en fungerande regional grönstruktur för värden kopplade till ek och andra ädla lövträd.

Läs mer...

Mål

Inom Helgeås avrinningsområde finns i framtiden en mosaik av ekskogar, men även andra ädla lövträd, trädbärande marker, betesmarker, mindre hävdade områden, slutnare delar och sumpskogar. Skötseln är inriktad på att både skapa strukturer som är avgörande för arternas överlevnad och att skötseln ökar konkurrenskraften hos träråvaran.

Åtgärder

  • Etablera nätverk kring frågan inom det aktuella området.
  • Arbeta med goda exempel, demonstrationsytor och utmärkelser till markägare som gjort något extra för ädla lövträd.
  • Rådgivning och information kopplat till skötsel av ek oavsett om det är på skogsmark eller betesmark.
  • Uppmana till och följa upp att värdefulla områden läggs in i kommunernas översiktsplaner.
  • Stimulera att fler ädla lövträd får bli evighetsträd.
  • Uppmärksamma aktörer på möjligheten att skapa ett varumärke utifrån konceptet eklandskapet för sina produkter.

Resultat

  • Ett nätverk för att erbjuda intressenter kunskap och inspiration för skötseln av ek och andra ädla lövträd på bestånds nivå.
  • Konkreta åtgärder vilka kan visas som goda exempel.
  • Utveckla kunskapen hos markägare om framförallt ekens roll för den biologiska mångfalden.
  • Det finns ett ökat intresse för ek, men även bok, som träråvara.

Grön infrastruktur