Brunifiering av vatten

Vattenfärgen har ökat på norra halvklotet de senaste 50 åren, vilket också har skett i Helgeåns avrinningsområde. Detta är en källa till oro för människor som bor och verkar intill Helgeåns olika sjöar och vattendrag. I juli 2007 översvämmade Helgeå strandängarna kring Kristianstad. När vattnet drog sig tillbaka var marken täckt med en svartbrun beläggning som dödade stora delar av vegetationen.

Brunt vatten är en naturlig del av landskapet i barrdominerade skogsbygder och i torvmarker. Den bruna färgen beror på mängden organiskt material och järn i vattnet. Men varför vi har ett allt brunare vatten nu finns inget självklart svar på. Färgen påverkar flera av vattnets ekosystemstjänster. Rekreationsvärdet för sportfiske, bad och båtlivet minskar. Minskning av ljusklimatet förändrar växt- och djurlivet i sjöar och vattendrag. Mängden kemikalier som krävs för att få ett bra dricksvatten ökar.

Mål

  • Att nuvarande och framtida generationer kan få ett bra dricksvatten, bada i ett klarare vatten och ta del av det djur och växtliv som kopplas till våra sjöar och vattendrag.
  • Att komma längre i förståelsen kring orsaker och effekter av brunifieringen i områdets sjöar och vattendrag.

Åtgärder

  • Arrangera workshop för att besvara – Vilka åtgärder ger effekt för att sänka utflöde av humus och järn.
  • Sammanställning av aktuell kunskap kring brunifiering i en form så att det enkelt går att kommunicera vad vi vet och inte vet.
  • Etablera kontakter med aktörer/markägare som verkar i avrinningsområdet.
  • I samverkan med lärosäten, myndigheter och skogssektorn sprida kunskap om goda exempel och etablera visningsobjekt.

Resultat

  • Ökad kunskap kring brunifierings orsaker och lämpliga motåtgärder.
  • En verktygslåda med åtgärder för att hur vi kan minska transporten av organiskt material, mineralpartiklar samt järn till våra sjöar och vattendrag.

brunifiering

[/show_more]