Aktuellt

Aktuell och kommande verksamhet


Brunifiering ett nytt hot – men det finns hopp

20200203 Möte på Ryssbygymnasium för att diskutera en fortsättning på ett av de projekt som Landskapsvetarstudenterna lade grunden för vilket de benämnde ”Ett demoprojekt för framtidens vattenförsörjning och vattenkvalitet i produktionsskog”.

20200108 LONA-projektet i Älmhult, arbetsmöte om skyltar och information för god tillgänglighet.

20191212 Intressenterna för Brunifierings frågan träffades på Lunds Universitet för att diskutera fortsatt arbete med att testa de åtgärder som föreslogs i den vetenskapliga artikeln i ämnet. Målet är att ta fram ett underlag för ett större projekt.

20191206 Arbetsutskottet träffades för planering inför 2020 med bland annat en uppdatering av vår strategiska plan för 2016-2020.

20191122 Landskapsvetarstudenter redovisar sex skarpa uppdrag som de genomfört inom sin kurs i Landskapets styrmedel. Flera av uppdragen kommer respektive organisation att sökas pengar för att genomföras. Först ut var Ryssbygymnasiet med Ljungby kommun som gick in med en LONA-ansökan för att ta fram en mät- och uppföljningsplan för åtgärder för bättre vattenkvalité tätt följd av Visseltofta Hallaryds FVOF som sökt pengar till en biotopkartering inför habitatrestaurering i Helge åns huvudfåra. Övriga projekt är:

1 Skötselåtgärder i NS-bestånd med inriktning ädellövskog i ett landskapsperspektiv (blir åtgärd inom de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur),

2 Mångbruk med inriktning på sociala värden (mottagare inte självklar men ingår i ett av våra insatsområden),

3 Kulturdataportal – Allmänheten som källa till kunskap om våra skogliga kulturlandskap (sannolikt pilotprojekt i Osby kommun med Skogsstyrelsen som projektägare),

4 Brännhultabäckens omlöp vid Örsjön – nya lagstiftningen möter praktiken (FVO söker eventuellt pengar och HåMF väntar på besked från Regionen om sökta medel).

20191013 Helge å Model Forests verksamhet presenterades vid en postervisning på konferensen om hållbart skogsbruk och rent vatten i Härnösand. Konferensen arrangerades av EU-projektet Grip on Life.

20191106 LONA-projektet i Älmhult, arbetsmöte och avtackning av Thomas Franzén

20191014 Uppdrag från modellskogen och Skogsstyrelsen till studenter vid landskapsvetarprogrammet vid högskolan i Kristianstad. De kommer att inom sin kurs om landskapets styrmedel utveckla underlag för projektansökningar. Det rör sig om projekt inom våra insatsområden brunifiering, strömmande vatten, landsbygdsutveckling samt kunskapsuppbyggnad. Slutredovisningen är den 22 november.

20191001 Uppföljningsmöte med lärare vid Ryssbygymnasiet för att utveckla vårt samarbete. Grunden kommer att vara åtgärder som långsiktigt utvecklar skogsinnehavet för det pedagogiska innehållet i undervisningen.

201910 Budget- och avstämningsmöte med hembygdsföreningarna och Älmhults kommun i LONA-projektet.

20190911 Möte med Länsstyrelsens vattenenhet för att diskutera framtida gemensamma frågor och möjliga projekt.

20190903 Samverkan för Hanöbukten har bjudit in till ett möte för att diskutera en framtida paraplyorganisation för Hanöbukten.

20190902 I ett av Helgeåns biflöden; Lillån utanför Delary genomför vi med bidrag från Länsstyrelsen tillsammans med Vattenriket restaurering av strömsträckor och med markägaren Sveaskog åtgärder i kantzonen. Kanske ett blivande demostrationsobjekt?

20190827 I den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur för Skåne finns vårt insatsområde kring ädellövskog med. Vid ett möte med SÖDRA:s miljöchef diskuterades skötsel av frivilliga avsättningar och generell hänsyn i ett landskapsperspektiv. För ett gemensamt projekt kring detta kommer vi att se förutsättningarna för senare i år.

20190822 Möte med Kristianstadsvattenrike om fortsatt arbete kring Brunifieringsfrågan.

20190821 Kontakt med HaV för att diskutera fortsatt arbete kring Brunifieringsfrågan.

20190806 LONA-möte den 6 augusti i Älmhult för att förbereda presentationen av vårt projekt på den lokala naturvårdens dag. Två platser kommer vi att vara på. Klockan 10 i Gustavsfors söder om Pjätteryd samt klockan 14 på Åvallens idrottsplats i Hallaryd. Se även här http://www.almhult.se/sv/kulturfritid/nyheterkulturfritid/nyhetsarkivlokaltkulturfritid/lokalanaturvardensdagigustavsforsochhallarydlordagenden31augusti2019.5.fb01d2c16b9411f273cc0d9.html

20190731 Den vetenskapliga artikeln publicerad på Springers hemsida – Ett av våra viktigaste mål med projektet om Brunifieringens konsekvenser, orsaker och möjliga motåtgärder var att få en bild av kunskapsläget. https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01227-5

20190604 Presentation av en projektidé för Vattenförvaltningsutredningen om flernivå samarbete för vattenförvaltning med rötter i vårt arbete för ett lokalt samarbete kring strömmande vatten.

20190603 Möte på Ryssby naturbruksgymnasium om möjligheter till framtida samarbete kring klimatanpassning i skogsbruket och åtgärder för att motverka processer som brunfärger vårt vatten.

20190425 Arbetsmöte i LONA-projekt i Gustavsfors.

20190411 Årsmöte OBS framflyttat från den 4/4 Årsmöte för samarbetsnätverket Helge å Model Forest i Osby på Naturbruksgymnasiet.

20190327 Med guldspade och möte med lokalpressen för byggstart av fiskebrygga i Gustavsfors och Fredriksfors.

20190213 Konferens i Kristianstad kring Brunifieringens orsaker, konsekvenser och åtgärder. Genomförs tillsammans med Helgeåns Vattenråd och Vattenriket Kristianstad med stöd av bland annat HaV och Regions Skånes miljövårdsfond.

20190123 Vi medverkar vid Samverkan för Hanöbuktens informationsmöte på Kiviks bio.

20190109 Arbetsgruppen kring strömmande vatten har möte i Osby klockan 9.00. Uppgift är att planera för en temadag kring habitatrestaurering utifrån befintliga stöd och ny lagstiftning.

20181204 Helge å Model Forest har AU-möte i Osby

20181114 Verksamhetsmöte inför 2019 för medlemmar och intressenter

20181113 Medverkan i avslutande workshop på Vattenriket för Stockholm Resilience Centre projektet > Samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i Helgeåns avrinningsområde

20181030 Helge å Model Forest har AU-möte i Osby

20181025 Inom ramen för EU-projektet WAMBAF hålls en kurs på Jonstorp om kantzoner mot vatten. På Jonstorp tog HMF 2012-13 steg tillsammans med Naturbruksgymnasiet för att bidra till demopunkter kring god miljöhänsyn till vatten.

20181015-16 Deltar i ”Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet” där bland annat vårt projekt kring brunifiering presenteras.

20181006 Deltar i seminarium i Växjö anordnat av SÖDRA och Alterfor med temat Räcker Smålands skogar till alla? – Handlingsalternativ för en hållbar framtid inom familjeskogsbruket.

20181002 Arbetsmöte i Hallaryd inom LONA-projektet  ”Utveckla attraktiva mötesplatser – natur och kultur vid Helgeå”.

20180925 Arbetsmöte för planering av skogsträff kring strömmande vatten i Mjöhult med bland annat fiskevårdsföreningar och Skånes Hembygdsförbund.

20180925 Hembygdsföreningen i Göteryd och HMF träffar förvaltare från SUSAB för att på plats diskutera planerade naturvårdande skötsel och friluftsanordningar vid Delary inom LONA-projektet.

20180830 Planeringsmöte inför konferens vintern 2019 om Brunifieringens konsekvenser, orsaker och åtgärder

20180827 Arbetsmöte i Pjätteryd för LONA-projektet  ”Utveckla attraktiva mötesplatser – natur och kultur vid Helgeå”.

20180826 Vid Världsvattenveckan (World Water Week) var Skogsstyrelsen med och arrangerade ett kort seminarium om restaurering av marker/landskap. Syftet med seminariet var att belysa att det är viktigt att vattnet i landskapet är med som en integrerad del för att få en hållbara utveckling med landskap som är robusta att möta klimatförändringarna. Under seminariet lyftes fram exempel från Sahel, Östafrika och Etiopien men även den samverkan som sker inom Helge å Model Forest. Exemplen visade på vikten av att arbeta både med tekniska frågor, styrning och regelverk men framförallt med involvering av olika berörda parter – inte minst befolkningen. Till grund för seminariet låg det arbete som bedrivits i en klustergrupp vid SIWI (Stockholm International Water Institute) om vatten och landskap där Skogsstyrelsen deltagit. Arbetet utmynnade bland annat i en rapport ”Water for productive and multifunctional landscapes” med exempel bland annat från Helge Å Model Forest. http://www.siwi.org/publications/water-for-productive-and-multifunctional-landscapes/

20180611 Första planeringsmöte för genomförande av LONA-projektet.

20180508 I Växjö medverkat i workshop på temat Produktionsskogen som spridningsstråk och barriär inom EU-projektet Alterfor inom arbetet med Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Kronoberg. Modellskogen har lyft fram kantzoner vid vatten som ett scenario att utforska.

20180427 Startmöte för LONA-projektet ”Utveckla attraktiva mötesplatser – natur och kultur vid Helgeå” i Älmhults kommun.

20180417-19 Brunifieringens konsekvenser, orsaker och åtgärder – seminarium och arbetsmöten för forskare och intressenter på Stockholm Environment Institute.

20180404 Årsmöte på Osby Naturbruksgymnasium.

20180403 Besked från Länsstyrelsen i Kronoberg att vår LONA-ansökan blivit beviljad. Älmhults kommun är ansökare medan Helge å Model Forest är initiativtagare till projektet som är ett samarbete mellan Pjätteryds, Göteryds, Hallaryds hembygdsföreningar, Hallaryds idrottsförening samt IKEA och Skogsstyrelsen.

Intressent i

Förutom egna initiativ och projekt har vi under 2017 och 2018 medverkat i:

  • Länsstyrelsen i Kronobergs arbete med grön infrastruktur vid bygdemöten i Pjätteryd, Ryssby och Agunnaryd.
  • Horizon 2020 projekt vid SLU kring framtidens skogslandskap – Alterfor,
  • Stockholms Resilience Centers projekt om samverkande ekosystemtjänster.
  • Intressent i ett annat EU BONUS projekt Miracle (http://bonus-miracle.eu/).

Vi har också stött en ansökan om att bygga uthålliga sociala nätverk, som tyvärr inte gick igenom. Haft samtal med initiativet Samverkan för Hanöbukten kring framtida samarbete. Helge å Model Forests arbete har även presenterats vid ett seminarium på SIWI (Stockholm International Water Institute) för klustergruppen Water in the Landscape.