Romperöd

Demonstrationsområdet i Romperöd är tänkt att användas som ett exempel på praktisk tillämpning av blädning och som en arena för studier och forskning kring skogsskötseln och det ekosystemet som är en följd av det. Området är en mötesplats där olika aktörer kan träffas för att diskutera och lära sig mer om alternativa skötselmetoder.

Det finns en föreställning om att det är mycket svårt att bedriva blädnigsbruk. Att det kräver särskilda kunskaper. Och är bara något för mycket engagerade och självverksamma skogsägare. Samtidigt finns det många fördelar med blädningsbruk som fler och fler markägare är intresserade av.

Skogen i Romperöd är en varierad skog som har träd i alla olika tjocklekar och åldrar. Det är framför allt gran som växer i Blädningsskogen men här finns även rikligt med tall, ek och björk. Skogen har i flera decenier brukats som en blädningsskog. Det innebär att den aldrig har kalavverkats. I stället avverkar man de träd som är färdigvuxna och lämnar de lite mindre träden.

Demo site Romperöd in swedish and english

Blädning i Romperöd