Start

Välkommen till Helge å Model Forest!

 

[metaslider id=721]

Landskapsinitiativet Helge å Model Forest blev i januari 2016 Sveriges tredje modellskog. De andra två som uppnått fullt medlemskap i ”Internationell Model Forest Network” är Hållbara Bergslagen och Vilhelmina Mode Forest.  International Model Forest Network är ett nätverk som sträcker sig runt om i världen och som arbetar för hållbar landskapsutveckling. Idag finns det ett 60-tal Model Forest i 30 olika länder i fem världsdelar. Helge å Model Forest berör 14 kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Skåne län.

Ett de viktigaste syften med en modellskog är att vara ett forum för delaktighet och samverkan mellan de som på olika sätt använder landskapet och att genom dialog lösa gemensamma frågor. Socknen är i många fall utgångspunkten för samverkan på lokalnivå, men där man samtidigt har en blick för det omgivande landskapet.

Vattenkvalitet och dess betydelse för bland annat markanvändning och biologisk mångfald är centralt i det fortsatta arbetet inom Helge å Model Forest.  Sju insatsområden har lyfts fram av vårt partnerskap – strömmande vatten, brunifiering av vatten, lokal utveckling, infrastruktur för ädellövskogens värden, tätortsnära natur och deltagande planering, skogslandskapets framtida trädslag samt slutligen Kunskapsutveckling. Initiativ till att bilda ett Model Forest område längs Helge å togs 2007 av Södra, biosfärsområdet Vattenriket och Skogsstyrelsen.

English